Regulamin i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2021 r.

ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Państwem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Państwo") a DeviceTests LLC ("Firma", "my", "nas" lub "nasz"), dotyczącą Państwa dostępu i korzystania ze strony internetowej https://devicetests.com/, jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych, powiązanych lub w inny sposób połączonych z nimi (łącznie zwanych "Stroną"). Zgadzają się Państwo, że uzyskując dostęp do Strony, przeczytali, zrozumieli i zgodzili się Państwo na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, WÓWCZAS MAJĄ PAŃSTWO WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA ZE STRONY I MUSZĄ PAŃSTWO NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach użytkowania, a Państwo zrzekną się prawa do otrzymania szczególnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Proszę upewnić się, że za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, sprawdzają Państwo obowiązujące Warunki, aby zrozumieć, które z nich mają zastosowanie. Będą Państwo podlegać i będzie się uważać, że zapoznali się Państwo i zaakceptowali zmiany w zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje udostępnione na Stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami, lub które poddawałyby nas jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Strony z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeżeli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Strona nie jest przystosowana do przestrzegania przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), itp.), więc jeżeli Państwa interakcje podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo korzystać z tej Strony. Nie mogą Państwo korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się na niej rejestrować.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Witrynie (łącznie "Zawartość") oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i znaki towarowe są udostępniane na Stronie "TAK JAK JEST" wyłącznie do Państwa informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że są Państwo uprawnieni do korzystania z Witryny, otrzymują Państwo ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Strony, Treści i Znaków, które nie zostały Państwu wyraźnie przyznane.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, oświadczają Państwo i gwarantują, że: (1) posiadają Państwo zdolność prawną i zgadzają się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) nie są Państwo nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują Państwo na stałe; (3) nie uzyskają Państwo dostępu do Strony za pomocą środków automatycznych lub nie-ludzkich, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (4) nie będą Państwo korzystać ze Strony w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (5) Państwa korzystanie ze Strony nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeżeli podadzą Państwo informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Państwa konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania ze Strony (lub jej części).

ZABRONIONE DZIAŁANIA

Zabrania się Państwu dostępu do Strony lub korzystania z niej w celach innych niż te, dla których Strona została przez nas udostępniona. Strona nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Strony, zgadzają się Państwo, że nie wolno:

 1. Systematycznie pobierać danych lub innych treści ze Strony w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 2. Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, w szczególności w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3. Obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób zakłócania funkcji związanych z bezpieczeństwem Strony, w tym funkcji, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu ze Strony i/lub Treści na niej zawartych.
 4. Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.
 5. Wykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych na Stronie w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 6. Niewłaściwego korzystania z naszych usług pomocy technicznej lub składania fałszywych zgłoszeń o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 7. Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 8. Stosowanie nieuprawnionego kadrowania lub linkowania do Strony.
 9. Wgrywania lub przesyłania (lub prób wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub utrzymanie Witryny.
 10. Zaangażowania się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.
 11. Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 12. Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 13. Przesyłania lub przekazywania (lub prób przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywne lub aktywne zbieranie informacji lub mechanizm transmisji, w tym bez ograniczeń, formatów wymiany grafiki ("gifs"), 1×1 pikseli, web bugs, cookies lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania informacji" lub "pcms").
 14. Zakłócania, przerywania lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla Strony lub sieci lub usług połączonych ze Stroną.
 15. Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w dostarczanie Państwu jakiejkolwiek części Strony.
 16. Próbować ominąć wszelkie środki stosowane na Stronie, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.
 17. Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 18. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub odtwarzania oprogramowania składającego się na Stronę lub w jakikolwiek sposób stanowiącego jej część.
 19. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wynikiem standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Strony, lub używania lub uruchamiania nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 20. Korzystania z usług pośrednika w zakupie lub agenta ds. zakupów w celu dokonania zakupów na Stronie.
 21. Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 22. Wykorzystywania Strony jako części działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć przynoszących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Strona nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub zamieszczania treści. Możemy zapewnić Państwu możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronę, w tym między innymi tekstu, tekstów, filmów, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładem"). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony oraz na stronach internetowych osób trzecich. W związku z tym, wszelkie Materiały przekazane przez Państwa mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Kiedy tworzą lub udostępniają Państwo jakiekolwiek Materiały, tym samym oświadczają Państwo i gwarantują, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz dostęp, pobieranie lub kopiowanie Państwa Wkładu nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym, ale nie tylko, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
 2. Są Państwo twórcą i właścicielem lub posiadają Państwo niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie i upoważnienie nas, Strony oraz innych użytkowników Strony do wykorzystania Państwa Wkładu w sposób przewidziany przez Stronę oraz niniejsze Warunki Korzystania.
 3. Posiadają Państwo pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Państwa Materiałach na wykorzystanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Państwa Materiałów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki użytkowania.
 4. Państwa wkład nie jest fałszywy, niedokładny lub wprowadzający w błąd.
 5. Państwa materiały nie są niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową pocztą lub innymi formami nagabywania.
 6. Państwa materiały nie są obsceniczne, lubieżne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niestosowne (według naszej oceny).
 7. Państwa materiały nie ośmieszają, nie szydzą, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie znęcają się nad nikim.
 8. Państwa materiały nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy osób.
 9. Państwa wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, przepisów lub zasad.
 10. Państwa wkład nie narusza prywatności lub praw do wizerunku osób trzecich.
 11. Państwa materiały nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w inny sposób mającego na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 12. Państwa wypowiedzi nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy, które są związane z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub upośledzeniem fizycznym.
 13. Państwa materiały nie naruszają w żaden inny sposób, ani nie zawierają linków do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem Państwa praw do korzystania z Witryny.

LICENCJA NA WKŁADY

Państwo i Strona zgadzają się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez Państwa zgodnie z warunkami Polityki Prywatności i Państwa wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Strony, zgadzają się Państwo, że możemy wykorzystać i udostępnić takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Państwa.

Nie rościmy sobie żadnej własności do Państwa wkładu. Zachowują Państwo pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Państwa Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Państwa Wkładach w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzają się Państwo zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Państwa Wkładami.

PRZESŁANIA

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Strony ("Zgłoszenia") przekazane nam przez Państwa nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez podziękowania lub wynagrodzenia dla Państwa. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantują Państwo, że wszelkie takie Materiały są Państwa autorstwa lub że mają Państwo prawo do ich przesłania. Zgadzają się Państwo, że nie będą mieli Państwo żadnych roszczeń wobec nas z tytułu domniemanego lub rzeczywistego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Państwa Materiałów.

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Witryna może zawierać (lub mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem Witryny) linki do innych stron internetowych ("Strony Internetowe Osób Trzecich"), jak również artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści Osób Trzecich"). Takie strony internetowe osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane lub sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny lub jakiekolwiek treści osób trzecich zamieszczone, dostępne lub zainstalowane na Witrynie, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki ochrony prywatności lub inne polityki zawarte na stronach internetowych osób trzecich lub w treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do, lub zezwolenie na użycie lub instalację stron internetowych osób trzecich lub treści osób trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli zdecydują się Państwo opuścić Stronę i uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować treści osób trzecich, czynią to Państwo na własne ryzyko i powinni być Państwo świadomi, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Powinni Państwo zapoznać się z odpowiednimi warunkami i politykami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej strony internetowej, do której przechodzą Państwo z Witryny lub odnoszącej się do wszelkich aplikacji, których Państwo używają lub instalują z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Państwem a odpowiednią osobą trzecią. Zgadzają się Państwo i przyjmują do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i nie będą Państwo nas chronić przed szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Ponadto nie będą nas Państwo obarczać odpowiedzialnością za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z treści stron trzecich lub kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

REKLAMA

Pozwalamy reklamodawcom na wyświetlanie ich reklam i innych informacji w pewnych obszarach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Jeśli są Państwo reklamodawcą, ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy, które umieszczają Państwo na Stronie oraz wszelkie usługi świadczone na Stronie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, gwarantują Państwo i oświadczają, że posiadają Państwo wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam na Stronie, w tym, ale nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku i prawa umowne. My tylko udostępniamy miejsce do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń, zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) jakiegokolwiek Państwa Wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usuwania ze Strony lub wyłączania w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) innego zarządzania Stroną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Strony.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://devicetests.com/pl/polityka-prywatnosci. Korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Korzystania. Informujemy, że Strona jest umieszczona w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wchodzą Państwo na Stronę z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, wówczas poprzez dalsze korzystanie ze Strony przekazują Państwo swoje dane do Stanów Zjednoczonych i zgadzają się Państwo na przekazanie i przetwarzanie Państwa danych w Stanach Zjednoczonych.

TERMIN I ZAKOŃCZENIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez Państwa z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP), WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOWOLNEJ OSOBIE Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ PAŃSTWA UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO NA STRONIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE PAŃSTWO ZAMIEŚCILI W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Jeżeli zlikwidujemy lub zawiesimy Państwa konto z jakiegokolwiek powodu, nie wolno Państwu rejestrować się i zakładać nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeżeli działają Państwo w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Państwa konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany lub zaprzestania działania całości lub części Strony bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Strona będzie dostępna przez cały czas. Mogą wystąpić problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej ze Stroną, co może spowodować przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, poprawek, aktualizacji, zawieszenia, przerwania działalności lub innych modyfikacji Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadamiania Państwa. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu do Strony lub korzystania z niej podczas przestojów lub przerw w działaniu Strony. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Strony lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Estonii, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeśli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się w UE i są Państwo konsumentami, to dodatkowo posiadają Państwo ochronę przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa Państwa kraju zamieszkania. DeviceTests LLC i Państwo zgadzają się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Harjumaa, co oznacza, że mogą Państwo złożyć pozew w celu obrony swoich praw ochrony konsumenta w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Estonii lub w kraju UE, w którym Państwo mieszkają.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

W celu przyspieszenia rozwiązania i kontroli kosztów wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy "Spór" i łącznie "Spory") wniesionych przez Państwa lub nas (pojedynczo "Strona" i łącznie "Strony"), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej ze Stron przez drugą Stronę.

Wiążący arbitraż

Każdy spór wynikający ze stosunków między Stronami niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego, będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, który obowiązuje w momencie złożenia wniosku o arbitraż i którego przyjęcie niniejszej klauzuli stanowi akceptację. Siedzibą arbitrażu jest Tallin, Estonia. Językiem postępowania jest język angielski. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo Estonii.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony do sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie będzie połączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na zasadzie pozwu zbiorowego lub aby stosowano procedury pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był wniesiony w rzekomym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie spory mające na celu egzekwowanie, ochronę lub dotyczące ważności praw własności intelektualnej jednej ze stron; (b) wszelkie spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia lub wynikające z tych zarzutów; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas żadna ze stron nie zdecyduje się na arbitraż w przypadku sporu objętego tą częścią postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla sądów wymienionych powyżej jako właściwe, a strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

ZRZECZENIE

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST DOSTĘPNA". ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY I NASZYCH USŁUG ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI NA STRONIE, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) SZKODY OSOBOWE LUB MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) PRZERWANIA LUB PRZERWANIA TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADEN PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, I NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY PAŃSTWEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, POWINNI PAŃSTWO KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ TAM, GDZIE JEST TO WŁAŚCIWE.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO 5.000,00 USD. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE I MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŻELI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE W PAŃSTWA PRZYPADKU, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO PAŃSTWA I MOGĄ PAŃSTWU PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych dyrektorów, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, wysuwanymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiegokolwiek naruszenia Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenia przez Państwa praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyli się Państwo za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Państwa koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które są Państwo zobowiązani do wypłaty odszkodowania, a Państwo zgadzają się współpracować, na Państwa koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu odszkodowaniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które Państwo przekazują na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które Państwo przekazują lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez Państwa przy użyciu Strony. Zgadzają się Państwo, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas e-maili oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadzają się Państwo, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Strony, spełniają wszelkie prawne wymagania, aby taka komunikacja miała formę pisemną. NINIEJSZYM WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE ZAWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw lub wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń, przepisów, rozporządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub płatności lub przyznania kredytu w inny sposób niż drogą elektroniczną.

UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeżeli jakakolwiek reklamacja z nami nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść na innych jakiekolwiek lub wszystkie nasze prawa i obowiązki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub niepowodzenia w działaniu spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Państwem a nami nie powstaje żadna relacja joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania ze Strony. Zgadzają się Państwo, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich środków obrony, jakie mogą Państwo mieć w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków użytkowania oraz brakiem podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

KONTAKT Z USA

W celu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej Strony lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania ze Strony, prosimy o kontakt z nami na adres: [email protected].