Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 21 juli 2021

Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap på DeviceTests LLC ("företaget", "vi", "oss", "vår"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta integritetsmeddelande eller vår praxis när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress [email protected].

När du besöker vår webbplats https://devicetests.com ("webbplatsen"), och mer allmänt använder någon av våra tjänster ("tjänsterna", som inkluderar webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss med dina personuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta integritetsmeddelande som du inte samtycker till, vänligen avbryt omedelbart användningen av våra tjänster.

Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in via våra tjänster (vilket, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats), samt alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Läs detta integritetsmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som samlas in automatiskt

I korthet:Viss information - t.ex. din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller dina kontaktuppgifter) men kan innehålla information om enheter och användning, t.ex. din IP-adress, webbläsar- och enhetskarakteristik, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

Den information som vi samlar in omfattar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa logguppgifter omfatta din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som du tittar på, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och maskinvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata omfatta information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och programidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Lokaliseringsuppgifter. Vi samlar in lokaliseringsuppgifter, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra tillgång till informationen eller genom att inaktivera inställningen Plats på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort detta kan det hända att du inte kan använda vissa delar av tjänsterna.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar din information för ändamål som grundar sig på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med stöd av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi åberopar bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder den information som vi samlar in eller tar emot:

 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla vår webbplats säker och trygg (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).
 • För att upprätthålla våra villkor. , villkor och policyer för affärsändamål, för att uppfylla rättsliga och regulatoriska krav eller i samband med vårt kontrakt.
 • För att svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För andra affärsändamål. Vi kan komma att använda dina uppgifter för andra affärssyften, till exempel för dataanalys, för att identifiera användningstrender, för att avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är och för att utvärdera och förbättra vår webbplats, våra produkter, vår marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte förknippas med enskilda slutanvändare och inte innehåller personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

I korthet: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss ett specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett visst syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Fullgörande av ett avtal: Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa gällande lag, statliga förfrågningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättslig process, t.ex. som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Livsviktiga intressen: Vi kan avslöja din information om vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet och olaglig verksamhet, eller som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra dina uppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

5. ÖVERFÖRS DIN INFORMATION INTERNATIONELLT?

I korthet: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar är belägna i USA. Om du går in på vår webbplats utifrån ska du vara medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter med vilka vi kan komma att dela din personliga information (se "KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?" ovan), i och andra länder.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (UK) har dessa länder inte nödvändigtvis dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och gällande lagstiftning.

6. VAD ÄR VÅR INSTÄLLNING TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART?

I korthet: Vi är inte ansvariga för säkerheten för information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men som inte är anslutna till vår webbplats, och vi ansvarar inte för säkerheten för information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men som inte är anslutna till vår webbplats.

Webbplatsen kan innehålla annonser från tredje parter som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och sekretessen för uppgifter som du lämnar till tredje part. Uppgifter som samlas in av tredje part omfattas inte av detta integritetsmeddelande. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritets- och säkerhetsrutiner och policyer hos tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från webbplatsen. Du bör granska dessa tredje parters policyer och kontakta dem direkt för att få svar på dina frågor.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än 1 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådana uppgifter, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

I korthet: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på egen risk. Du bör endast få tillgång till webbplatsen i en säker miljö.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM INTEGRITET?

I korthet: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt inom EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies och liknande teknik: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. Om du vill välja bort intressebaserad reklam från annonsörer på vår webbplats kan du besöka följande webbplats http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA PERSONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer innehåller en funktion eller inställning för att inte spåra (Do-Not-Track, DNT) som du kan aktivera för att signalera att du inte vill att uppgifter om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad på nätet. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

11. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året och utan kostnad begära och få information från oss om kategorier av personuppgifter (om det finns några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring och namn och adresser till alla tredje parter med vilka vi har delat personuppgifter under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran kan du skicka in din begäran skriftligen till oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du är under 18 år, bosatt i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen har du rätt att begära borttagning av oönskade uppgifter som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära att sådana uppgifter tas bort, kontakta oss via kontaktinformationen nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto samt ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt och hållet eller heltäckande från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior osv.).

12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

I korthet: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att hålla oss i överensstämmelse med relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Revised"-datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi komma att meddela dig antingen genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress [email protected].